Yksityisyyden suoja

SCATMAN Oy (”Scatman”) tarjoaa mobiilisovelluksia ja verkkopalveluja tiedon keräämiseen ja visualisointiin. Tietyissä mobiilisovelluksissa tai verkkopalveluissa Scatman voi rekisteröidä ja kerätä tietoja niiden käyttäjistä. Jos tietoja kerätään, niin tästä ilmoitetaan aina käyttäjille sovelluksen tai palvelun käytön alussa. Kerätessään, tallettaessaan, käyttäessään ja luovuttaessaan Scatman käyttäjien ja palveluun rekisteröityneiden jäsenten henkilö- ja muita tietoja Scatman noudattaa henkilötietolakia (1999/523) sekä tätä tietosuojaohjeistusta, joka toimii samalla myös yhdistettynä henkilötietolain mukaisena rekisteriselosteena ja informaatioasiakirjana.

1. Rekisterin nimi, tietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Scatman jäsenrekisteri on SCATMAN Oy:n ylläpitämä rekisteri, jota ylläpidetään Scatmanin palveluihin rekisteröityjen henkilöiden jäsentietojen ylläpitämiseksi ja jäsenyyden hoitamiseksi (henkilötietolaki 8 § 1 mom. 1) -kohta).

Yhteystiedot: SCATMAN Oy / Tietosuoja, Isokatu 16 B 11, FI-90100 Oulu tai sähköpostilla osoitteeseen info@scatman.fii.

2. Rekisterissä olevat tiedot ja tietolähteet

Rekisteri sisältää vähintään seuraavat tiedot jokaisesta Scatmanin palveluihin rekisteröityneestä: nimi, syntymäaika, paikkakunta, maa, sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus.

Lisäksi kukin rekisteröitynyt jäsen voi halutessaan lisätä henkilökohtaisen käyttäjätilinsä kautta itsestään myös muita tietoja kuten esimerkiksi siviilisääty, sukupuoli, harrastukset, ammatti tai muu vastaava tieto. Lisäksi Scatman-palveluiden kautta voidaan kerätä olinpaikkatietoa.

Tiedot kerätään jäseniltä, kun he lähettävät mobiilisovelluksella kerättäviä tietoja (kuten palautekysymykset tai muu tiedonkeruu), heidän rekisteröityessään Scatman-palveluun tai heidän lisätessä tietojaan palvelussa myöhemmin. Kaikki rekisterissä olevat tiedot (olinpaikkatietoa lukuun ottamatta) kukin rekisteröity antaa itse. Olinpaikkatietojen keräämiseen rekisteröity antaa suostumuksensa. Kukin jäsen on vastuussa siitä, että hänen palvelussa antamansa tiedot ovat ajantasaisia ja paikkaansa pitäviä.

3. Tietojen luovuttaminen

Käyttäjien ja jäsenten antamat tiedot ovat myös muiden jäsenten katseltavissa, jollei erikseen mainita että tiedot kerätään anonyymisti (esim. tietyissä palautekysymyksissä).

Scatman voi luovuttaa kaikkia rekisterissä olevia tietoja sellaisille kolmansille osapuolille, myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, joiden on välttämätöntä saada tiedot voidakseen tarjota palveluita rekisteröidyille henkilöille Scatman palveluissa tai niiden kautta. Kukin rekisteröity antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen tässä tarkoituksessa rekisteröityessään Scatman-palveluun.

Scatman voi lisäksi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja viranomaisille tai kolmannelle voimassaolevan lainsäädännön tai muun viranomaismääräyksen velvoittaessa.

4. Rekisterin suojauksen periaatteet

Scatman-palvelun jäsenrekisteri on tallennettu atk-pohjaisesti ja siihen on pääsy vain palveluiden teknisen tarjoamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatusti. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteristä itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen SCATMAN Ltd. / Tietosuoja, Isokatu 16 B 11, FI-90100 Oulu, tai sähköpostitse osoitteeseen info@scatman.fi.

Tietojen päivittäminen

Jokaisella rekisteröidyllä on velvollisuus huolehtia siitä, että hänen palvelussa antamansa ja sitä kautta rekisteriin viedyt tiedot ovat ajan tasalla ja paikkaansa pitäviä. Mikäli rekisterissä on virheellinen tieto, rekisteröidyn on välittömästi itse korjattava tieto oikeaksi, jolloin oikea tieto välittyy myös rekisteriin.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa mahdollisesta kiellosta kirjallisesti osoitteeseen SCATMAN Ltd. / Tietosuoja, Isokatu 16 B 11, FI-90100 Oulu, tai sähköpostitse osoitteeseen info@scatman.fi. Kielto-oikeutta käyttäessään rekisteröity hyväksyy sen, että Scatman-palvelun toimivuus saattaa olennaisesti rajoittua tai loppua.

6. Evästeiden käyttäminen

Scatmanin palveluissa saatetaan käyttää evästeitä (ns. cookies). Rekisteröity voi halutessaan estää evästeiden vastaanottamisen ja käyttämisen muuttamalla selainasetuksia. Näin toimiessaan rekisteröity kuitenkin hyväksyy sen, että Scatman-palvelun käytettävyys saattaa olennaisesti rajoittua.

7. Tietosuojaohjeistuksen muuttaminen

Scatman voi halutessaan muuttaa tietosuoja- tai muuta Scatman-palveluihin liittyviä oheistustaan. Ellei nimenomaisesti toisin ilmoiteta, Scatmanin kotisivuilla (www.scatman.fi) kulloinkin oleva ohjeistus ja/tai ehdot ovat voimassaolevia.

Video - SCATMAN-työkalut toiminnassa. Käynnistä video tästä.